กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

อาจารย์จารุวรรณ  จันทร์ทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bup
 อาจารย์บุปผา บรรลือเสนาะ
 nong
อาจารย์นงเยาว์   ทองคำ