Posts: 43

admin

Latest Posts by the Author

 1. Untitled
 2. summer course บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 3. Untitled
 4. Untitled
 5. ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมปีที่1/2561
 6. รายการการชำระเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560
 7. โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่2
 8. โครงการเรียนฟรี 15 ปี
 9. ประการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561
 10. ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
 11. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมปีที่1 ปีการศึกษา2561
 12. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
 13. ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 14. ตารางสอนปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
 15. ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
 16. ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบคะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม
 17. ปฏิทินภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 18. bansomdej Summer Course
 19. ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 20. ขอแสดงความยินดี
:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) :: © 2015 Frontier Theme