Posts: 38

admin

Latest Posts by the Author

 1. รายการการชำระเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560
 2. โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่2
 3. โครงการเรียนฟรี 15 ปี
 4. ประการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561
 5. ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
 6. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมปีที่1 ปีการศึกษา2561
 7. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
 8. ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 9. ตารางสอนปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
 10. ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
 11. ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบคะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม
 12. ปฏิทินภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 13. bansomdej Summer Course
 14. ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 15. ขอแสดงความยินดี
 16. ประกาศผลการทดสอบวัดความพร้อมเข้าศึกษาต่อชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2560
 17. ขอแสดงความยินดี
 18. ประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน
 19. เรียนฟรี15 ปี
 20. โครงการส่งเสริมวิชาการวันเสาร์
:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) :: © 2015 Frontier Theme