ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

 :: ปรัชญาโรงเรียน ::

สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณธรรม

:: วิสัยทัศน์ ::

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และวิจัยทางการศึกษา

:: พันธ์กิจ ::

  • จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
  • เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  • พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ