ข้อมูลทั่วไป

:: ข้อมูลทั่วไป ::

            1. โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา       ตั้งอยู่เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี    เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600

โทรศัพท์ 0-24737000 ต่อ 2104

E-mail : [email protected]

Website : http://school.bsru.ac.th

             2. สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

             3.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

:: คติพจน์ประจำโรงเรียน ::

สจจํ เว อมตา วาจา
(ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย)

:: ตราประจำโรงเรียน ::

 abount3_clip_image002

 :: สีประจำโรงเรียน ::

ม่วง – ขาว

:: ดอกไม้ประจำโรงเรียน ::

 cho copy